Именник на българските владетели

Именникът на Българските владетели е кратък откъс описваш имената и годините на царуване на Български владетели. Вмъкнат е в книгата «Елински и римски летописец» между първа и трета част без да е отделен от тях. Известни са три преписа които съдържат именника - Уваров, Погодинов и Московски, между които има известна разлика в транскрипцията на имената.

Тъй като съдържа годините ( и месеците) на възкачване на владетелите изразени с древните им български имена, именникът е станал основа за множество изследвания върху календара на древните българи.

Уваров препис от 15-ти век
Авитохолъ житъ лѣт. ҃т. рѡд ему Дуло. а лѣт ему дилѡмъ твирем.
Ирникъ. житъ лѣт. ҃ри. рѡд ему Дуло. а лѣт ему дилом твиремь.
Гостунъ наместникъ сьї два лѣта. рѡд ему. Ерми. а лѣт рму дохсъ. втиремь.
Курт: ҃ѯ лѣт дръжа. рѡд ему Дуло. а лѣт ему шегоръ вечемь.
Безмеръ ҃г лѣт. а рѡд сему Дуло. а лѣт ему шегоръ вемь.

cіі ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженїе обонъ страну Дунаѧ. лѣт ҃ф ҃еі
остриженами главами.
И потѡм пріиде на страну Дунаѧ. Исперих кнѧз тожде и дoселѣ.

Есперих кнѧз. ѯ҃а лѣт рѡд Дуло. а лѣт ему верени алем.
Тервен. к҃а. лѣто. рѡд ему Дуло. а лѣт ему текучитем.
твирем. к҃и. лѣт. рѡд ему дваншехтем.
Севаръ. е҃і. лѣт. рѡд ему Дуло. а лѣт ему тохалтом.
Кормисошь. з҃і. лѣт. рѡд ему Вокиль. а лѣт ему шегоръ твиремь.

Сїи же княз измѣни рѡд Дулов. рекше Вихтунь.

Винех. ҃з. лѣт. а рѡд ему Оуколь. а лѣт ему имашегоралемь.
Телець. ҃г. лѣта. рѡд Оугаинь. а лѣт ему соморъ. алтемь.
И сїи иного рад.
Оуморъ. ҃м. днїи. рѡд ему Оукиль а ему дилѡм тоутѡм.

Оригинал
Уваровского собрания № 10, лист 69, оборот 70.


Погодинов препис от 16-ти век
Авитохолъ житъ лѣт ҃т. родъ рму дуло. а лѣт ему. диломтвиремъ.
́Ирникъ. житъ лѣт ҃р и́ ҃и лѣт. род ему дуло а лѣт ему диломътвиремъ.
Гостунь намѣстникъ сьї. ҃в. лѣта. род ёму е́рми. а лѣт ему дохсъ втиремъ.
Куртъ ҃ѯ лѣт дръжа. род ему дуло. а лѣт ёму. шегоръвечем
Безмѣръ. ҃г. лѣта. а род семоу дуло. а лѣт е́му шегоръвѣчемъ.

сї́и ҃є. кн҃зь дръжаше кнѧженїе́ ѡб ону страну дунаѧ. лѣт ҃ф и́ є̃і.
ѡстриженами главами.
и потом прїи́де на страну дунаѧ И́сперих кн҃зь тожде и́ до селѣ

Ёсперерих кн҃зь. ҃ѯ и ѡдино лѣто. род дуло. а лѣт ёму верениа́лемъ.
Тервель. ҃к и́ ҃а лѣтто род е́му дуло. а лѣт е́му текучитемъ
Твиремъ. ҃к. и́ ҃и. лѣт. род е́му дуло. а лѣт е́му дв̏аншехтемъ
Севаръ є̃і лѣт род е́му дуло. а лѣт е́му. тохалтомъ
Кормисошь. з̃і. лѣт род е́му вокилъ. а лѣт ёму. шегорътвиримъ.

Сїи́же кн҃зь измѣни род дуловъ рекше вихтунь

Винех. ҃з лѣт а род е́му оукиль а лѣт ёму имѧшегоралемъ.
Телецъ ҃г лѣт. род ёму оугаи́нъ a лѣт ему соморъалтемъ. И сїи́ и́ного рад
Oуморъ ҃м дн҃їи́ род е́му оу́киль. л́ е́му диломтоутомъ.

Оригинал
Съхранява се в Петроградската обществена библиотека под № 1437, лист 72а-73.


Московски препис от 16-ти век

Оригинал
Съхранява се в Московската синодална библиотека под № 280, лист 68а-69.

Таблица за преобразуване на числови стойности изразени с кирилски букви към съвременен запис на числата с арабски цифри.
единици   десетици   стотици   други
стойност Буква Наименование стойност Буква Наименование стойност Буква Наименование стойност Буква Наименование
1 а азъ 10 ї їжеи 100 р рьци
2 в вѣдѣ 20 к како 200 с слово
3 г глаголи 30 л людиѥ 300 т тврьдо
4 д добро 40 м мыслитє 400 ѹ ѹкъ 400 ѵ ѵжица
5 є єсть 50 н нашь 500 ф фрьтъ 400 ѷ ѷжица
6 ѕ ѕѣлѡ 60 ѯ ѯи, кси 600 х хѣръ
7 з землѣ 70 о онъ 700 ѱ ѱи, пси
8 и иже 80 п покои 800 ѡ ѡтъ 800 ѿ ѿтъ, отъ
9 ѳ ѳита, тита 90 ҁ ҁопа, копа 900 ц ци 900 ѧ ѧсъ (малка носовка)


хиляди     Десетки хиляди са се изразявали като се загради съответната буква за единици с кръгче. Например а заградено в кръгче е 10 000.
Стотици хиляди - заградено с пунктирно кръгче.
Милиони - заграждане в кръгче от вълнички.
Стотици милиони - заграждане в кръгче от кръстчета.
стойност Буква Наименование
1 000 ҂а
2 000 ҂в
3 000 ҂г
4 000 ҂д
5 000 ҂є
6 000 ҂ѕ
7 000 ҂з
8 000 ҂и
9 000 ҂ѳ